Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Teddy's Design

Inhoudsopgave:
Artikel 1-Definities
Artikel 2-Identiteit van Teddy's Design
Artikel 3-Toepasselijkheid
Artikel 4-Het aanbod
Artikel 5-De overeenkomst
Artikel 6-Herroepingsrecht
Artikel 7-Levering
Artikel 8-Betaling
Artikel 9–Klachtenregeling en garantie
Artikel 10–Geschillen en aansprakelijkheid

Artikel 1-Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Klant: de natuurlijke persoon die op afstand een overeenkomst aangaat met Teddy's Design;
2. Dag: kalenderdag;
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om af te zien van de overeenkomst op afstand;
4. Teddy's Design: de rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt;
5. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waar bij in het kader van een door Teddy's Design
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst waarbij
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Teddy's Design.

Artikel 2-Identiteit van Teddy's Design
Vestigingsadres: Merelhof 2   6005 JR Weert, Nederland
Telefoon: 0653672595(bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 op werkdagen)
E-mail en website: theodora@teddysdesign.nl; https://www.teddysdesign.nl;
Facebook: www.facebook.com/teddysdesign
KvK-nummer: 17175339;
Btw-identificatienummer: NL085358101B01

Artikel 3-Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan bod van Teddy's Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand en bestellingen tussen Teddy's Design en de klant.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
Ook zijn de voorwaarden te vinden op de website van www.teddysdesign.nl.

3. Situaties of onduidelijkheden die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’
van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4-Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. Teddy's Design is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aan geboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
of ontbinding van de overeenkomst.

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van
het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs (in Nederland inclusief BTW);
o de kosten van verzending;
o een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van Teddy's Design;
o de wijze van betaling en aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
0 de termijn voor aanvaarding van het aanbod;
o informatie over garantie

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod.

Artikel 6 -  Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product door de klant.

2. Indien de klant van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren in de originele nieuwstaat en verpakking binnen 14 dagen na ontvangst aan Teddy's Design retourneren.

3. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.

5. Het reeds door de klant betaalde bedrag , zal Teddy's Design zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van het
product , terugbetalen.

6. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
a. die door Teddy's Design tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 7 - Levering

1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van eenovereengekomen leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
Wordt de leveringstermijn met meer dan 2 weken overschreden dan kan de klant de overeenkomst zonder kosten ontbinden.

Artikel 8 - Betaling

1. Voor alle producten dient betaling te geschieden voorafgaand aan verzending.
2. Voor producten die op specificatie van de klant gemaakt worden of die duidelijk persoonlijk van aard zijn, dient  een deelbetaling
te geschieden voordat de productie van het product aanvangt.
 

Artikel 9 – Klachtenregeling en garantie

1. De garantietermijn van de door Teddy's Design geleverde producten is 1 jaar na aflevering.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Teddy's Design.
Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Teddy's Design, zal Teddy's Design naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Alle daarmee verband houdende kosten zijn dan voor rekening van Teddy's Design.
4. De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszin s onzorgvuldig worden behandeld. De garantie dekt ook geen normale slijtage.

Artikel 10 – Geschillen en aansprakelijkheid

1. Op overeenkomsten tussen Teddy's Design en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

2. De aansprakelijkheid van Teddy's Design is ten alle tijden gelimiteerd tot maximaal de verkoopprijs van het product.

Bestellen

Als u een artikel wilt bestellen stuurt u een e-mail naar: theodora@teddysdesign.nl, u geeft het artikelnummer door (staat boven de foto bijv. K 03) en hoe u de zending wilt ontvangen: aangetekend of niet aangetekend.

U ontvangt van mij een bevestiging van uw bestelling met een bestelnummer.


Verzendkosten

De producten worden stevig verpakt.
De verzendkosten in Nederland zijn 7,50 euro

Indien u de zending Aangetekend wenst te ontvangen, dient u dit bij de bestelling te vermelden.

De kosten daarvan bedragen tot 10 kg 8,60 euro.
Verzekerd versturen kost tot 2 kg 19,80 euro.

Betaling

De betaling geschiedt vooraf.
Zodra het geld op mijn bankrekening staat, wordt het pakket verstuurd.

U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL90ABNA0 52 03 91 233 ten name van T. Ramp onder vermelding van het bestelnummer.

Bestellingen die binnen 14 dagen niet zijn betaald, komen automatisch te vervallen.

Retourzendingen

Het geleverde artikel moet het liefst direct bij ontvangst, maar uiterlijk 14 dagen na ontvangst gecontroleerd worden. Als, ondanks alle zorg die er aan besteed is, toch reden tot klagen is, neem dan contact per mail op. Samen zullen we dan naar een passende oplossing zoeken.

Het terugzenden van een artikel is voor eigen risico en voor rekening van de verzender.

Privacyverklaring

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Zij zullen niet worden doorverkocht en niet ter beschikking gesteld worden aan derden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 Teddy's Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel